LIKVIDACE ZÁSOB - TOTÁLNÍ VÝPRODEJ. SLEVY až -85%. Platí do vyprodání zásob. Sortiment úplně rušíme z nabídky. Po doprodání již nebude možné objednat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti Domeli s.r.o., IČO: 248 23 091, DIČ: CZ24823091, sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsané u Městského soudu v Praze, spisová značka C 177609 („Prodávající“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“).
 2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
 • adresa pro doručování: Domeli s.r.o., Chomutovská 2557, 438 01  Žatec
 • email: info@melido.cz
 • telefon:  +420 702 389 778
 • web: www.melido.cz
 1. Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a osoby („Kupující“), která s ním uzavírá kupní smlouvu („Smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.melido.cz („e-shop“). 
 2. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Smlouvu lze ujednat i za individuálních podmínek.
 3. Tyto Podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu e-shopu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v e-shopu.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu e-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. 
 3. V rámci objednávkového procesu se ukazují informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě doručování do jiných států, pokud se na tom Prodávající a Kupující dohodnou, se dojednají náklady na doručení zboží individuálně ve Smlouvě.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak. 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od standardní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v e-shopu;
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko OBJEDNAT A ZAPLATIT. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se se jimi řídit a je srozuměn se zpracováním osobních údajů a odeslání objednávky kliknutím na tlačítko.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky Prodávajícího.
 4. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající objednávku přijme prostřednictvím oznámení o přijetí objednávky, které doručí na emailovou adresu Kupujícího, kterou Kupující zadal při objednání. Přílohou potvrzení jsou aktuální Podmínky Prodávajícího.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto Podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo odesláním na email Prodávajícího uvedený v těchto Podmínkách. 
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího. V případě, že Kupující již uhradil cenu za zboží, ji Prodávající Kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím. 
 9. V případě, kdy si Kupující objedná zboží, které není dostupné, dodá mu Prodávající pouze tu část objednávky, která dostupná je. Od zbytku Smlouvy Prodávající odstoupí a vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu za nedostupné položky.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v e-shopu může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo jinak zkreslených údajů.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá (min. 12 měsíců), či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo Podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Spokojenost s nákupem Kupujícího Prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Ty Prodávající Kupujícím zasílá pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky Prodávající provádí na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti Kupujícího s nákupem na e-shopu. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Kupujícího a analýz tržního postavení Prodávajícího využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky Kupujícího mu dotazník nebudeme dále zasílán.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího číslo 2900429397 / 2010 vedený u FIO banky („Bankovní účet Prodávajícího“).
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek Zásilkovna.cz
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši dle Smlouvy. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet Prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. 
 6. Zboží je Kupujícímu dodáno :
 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,
 1. Prodávající je povinen zboží Kupujícímu odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Pokud Kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši. V případě, kdy Prodávající do 30 dnů zboží Kupujícímu neodevzdá, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a v potvrzení objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Kupující je povinen si zboží od přepravce převzít. Pokud to neudělá, bude to Prodávající považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě má Prodávající právo po Kupujícím vyžadovat náhradu nákladů spojených se související administrativou a vracením nepřevzatého zboží. Prodávající je také oprávněn Kupujícího v případě nepřevzetí zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a Kupující bude v případě dalšího nákupu povinen zaplatit předem bezhotovostně na účet Prodávajícího.
 4. Při převzetí zboží od přepravce Prodávající Kupujícímu doporučuje zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího. Daňový doklad je přiložen i k dodávanému zboží.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající s osobními údaji Kupujícího zachází v souladu s právními předpisy. Všechny informace, které Kupující Prodávajícímu sdělí jsou důvěrné.
 2. Ochranu osobních údajů Kupující nalezne zde.

VI. Odstoupení od Smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel Smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží i bez udání důvodu dle podmínek v tomto článku. Tento článek Podmínek se použije jen pro Kupující, kteří jsou spotřebiteli.
 2. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená osoba (odlišná od dopravce): 
 • převezme zboží;
 • převezme poslední kus zboží, bylo-li v objednávce objednáno více kusů zboží, které jsou dodány samostatně;
 • převezme poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo
 • převezme první dodávku zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy: 
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro něj nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám;
 • o dodávce zboží , které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 1. Kupující od Smlouvy odstoupí, pokud to v zákonné lhůtě 14 dnů sdělí jakýmkoliv jednoznačným prohlášením Prodávajícímu. Anebo může využít formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto podmínek.
 2. Zboží, které chce Kupující vrátit je povinen zaslat na adresu Domeli s.r.o., Chomutovská 2557, 438 01  Žatec.
 3. Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Lhůta je zachována, pokud Kupující zboží včas odeslal. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dřív.
 7. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s takovým zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

VII. Reklamace

Pravidla reklamace

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 1. Prodávající dále odpovídá, že vedle ujednaných vlastností:
 • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy nebo kodexy chování daného odvětví, pokud takové technické normy nejsou;
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

Za uvedené čtyři body Prodávající neodpovídá v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a Kupující s tím při uzavření Smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Kupující může práva z vadného plnění uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, co Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vytkl vadu oprávněně.
 2. Pokud Kupující vadu vytkne oprávněně, dvouletá doba na uplatnění práv z vadného plnění po dobu, kdy věc nemohl užívat, neběží.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého užívání.
 4. Kupující odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou provedl podle Smlouvy nebo, pokud ji provedl někdo jiný na odpovědnost Prodávajícího.
 5. V případě použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. U nákupu použitého zboží může Kupující uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží.

Postup reklamace

 1. Kupující může reklamaci uplatnit např. elektronicky na Domeli s.r.o., Chomutovská 2557, 438 01  Žatec info@melido.cz nebo dopisem na adrese Chomutovská 2557, 438 01 Žatec.
 2. Pro správné posouzení reklamace je zapotřebí, aby Kupující dodal zboží kompletní, tak jak jej od Prodávajícího převzal.
 3. Pro správné uplatnění reklamace musí Kupující uvést:
 • své kontaktní údaje;
 • popis vady zboží (např. korálky byly popraskané);
 • požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nové korálky).
 1. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může dále na základě své volby požadovat:
 • dodání nového zboží bez vady; nebo
 • opravu zboží,

s výjimkou případů, kdy Kupujícím zvolený způsob odstranění vady není možný nebo je ve srovnání s druhým nepřiměřeně náklady. U nich je Prodávající oprávněn odmítnout odstranění vady, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo bezvadné zboží.

 1. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
 • Prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí, tak aby Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže;
 • vada se projeví opakovaně (třikrát a více);
 • vada je podstatným porušením Smlouvy;
 • z prohlášení Prodávajícího nebo okolností je zjevné, že Prodávající vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
 1. Kupující může od Smlouvy odstoupit, jen pokud je vada významná.
 2. Práva z vad může Kupující uplatnit u Prodávajícího přímo. V případě, že je k opravě určena jiná osoba, lze vadu vytknout u této osoby.
 3. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z práv z vadného plnění, nemusí Kupující uhradit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně, kde to je možné s ohledem na sortiment zboží, případně ve svém sídle, pokud není k opravě určená jiná osoba.
 2. Prodávající vydá Kupujícímu elektronické nebo písemné potvrzení, ve kterém uvede:
 • datum, kdy byla reklamace uplatněna;
 • co je obsahem reklamace;
 • způsob vyřízení reklamace; a
 • kontaktní údaje Kupujícího.
 1. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění a informuje o tom Kupujícího. Po domluvě Prodávajícího s Kupujícím může být lhůta delší. V případě nedodržení této lhůty je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. Jak bude reklamace vyřízena, vydá Prodávající Kupujícímu elektronické nebo písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně potvrzení o zamítnutí reklamace.
 3. Kupující může požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamaci. Těmito náklady se rozumí nejnižší možné náklady. Pokud je Kupující podnikatel, nárok na náhradu takových nákladů nemá.
 4. Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat návod k použití, pokud ho Prodávající Kupujícímu zašle elektronicky nebo se zbožím a těmito informacemi se řídit. Kupující se v opačném případě vystavuje riziku, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude oprávněn vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

 

XI. Další práva a povinnosti

 1. Prodávající vyřizuje stížnosti prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informace o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle na jeho e-mailovou adresu.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů přísluší Úřadu pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 5. Veškerou písemnou korespondenci lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak se tento vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Pokud některé ustanovení Podmínek je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, tak namísto nich nastoupí ustanovení, jehož smysl se platnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Podmínek.
 3. Všechna práva k e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho část bez souhlasu Prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí e-shop používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Smlouva včetně Podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Prodávající může po žádosti Kupujícího Smlouvu Kupujícímu zaslat.
 6. Prodávající může Podmínky měnit nebo doplňovat. Takovou změnou nejsou dotčena práva a povinnosti, které vzniknou po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
 7. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 6.1.2023

Domeli s.r.o.

 

 

Odstoupení od Smlouvy do 14 dnů

Kupující:

Jméno: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Adresa: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Telefon: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   E-mail: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Požadovaný způsob vrácení peněz: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Případné číslo bankovního účtu / kód banky, na který si přeji vrátit kupní cenu:

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _/ _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

 

Číslo faktury:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Číslo Objednávky:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Vrácené Produkty _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Důvod vrácení:

(pro náš lepší přehled můžete zaškrtnout některou z uvedených možností, nejste ale povinni to udělat)

 • nelíbí se barva               
 • nevyhovující rozměr
 • nevyhovující materiál
 • zboží vypadá jinak, než jsem předpokládal
 • pozdní dodání
 • doručeno jiné zboží
 • jiný důvod _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

 

       Datum a podpis zákazníka